Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

Gulf Sigorta tarafından Sorumluluk Sigortaları kategorisinde sunulan Zorunlu Sorumluluk Sigortaları kendi içinde de alana göre sınıflandırılan özel bir ürünler grubudur. Bu ürünlere dair en öncelikli olarak bilinmesi gereken, firmaların bu poliçelere yasa dolayısıyla sahip olmak zorunda oldukları gerçeğidir.

Başlıca Zorunlu Sorumluluk Ürünleri  

  • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nı incelemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

  • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigorta ettirene terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nı incelemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

  • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Bu sigorta, Karar’da belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder. Sigorta, sigortalının Karar kapsamına giren tüm mesleki faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılır. 

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nı incelemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

  • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası: Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder. 

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nı incelemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12’nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların (Değişik ibare:RG-26/7/2014-29072) poliçe kapsamındaki mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nı incelemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Şimdi Zorunlu Sorumluluk Sigortaları teklifi almak için 0 212 963 16 39 / 0 533 167 85 00 ya da 0 530 320 39 61 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz.

Burada Paylaş
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email