Mahkeme Bilirkişi Mesleki Sorumluluk Sigortası

Kapsam

Sigorta ettiren/Sigortalının mesleki hizmetini yerine getirirken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan kusur ve ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmemesi durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsamaktadır.

ANA TEMİNATLAR:

Mesleki Sorumluluk

Sigortalının hizmet verdiği üçüncü şahıslara karşı sorumluluğuna istinaden yapabileceği hata ve ihmalleri teminat altına alır

Savunma masrafları

Sigortalıya karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

Ek Teminatlar:

Mahkemeye Katılma

Poliçe teminatında bildirilen bir TALEP ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için, SAVUNMA MASRAFLARI mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için, günlük olarak aşağıdaki masrafları içerecektir:

 (i) SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI ‘nın her bir sahibi, ortağı veya yöneticisi için 500 TL.

 (ii) herhangi bir Çalışan için 250  TL.

Uzatılan bildirim süresi

SİGORTACInın yenilememesi durumunda SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI  bu yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 30 gün içinde, ilk kez bu dönemde SİGORTA ETTİREN/SİGORTALIya TALEPte bulunulmuş olmak şartı ile herhangi bir TALEPi SİGORTACIya ihbar etmek hakkına sahiptir.

Kayıp dokümanlar

Sigortalının yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan üçüncü şahıslara ait dokümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar. Bu ek teminat, SORUMLULUK LİMİTİnin bir parçası olup ve buna eklenmeyecektir. Olay başı 250 TL olıp, yıllık toplamda 10,000 TL tutarında bir maksimum Alt SORUMLULUK LİMİTİne tabidir. Bu İlave kapsamındaki her bir TALEP için muafiyet uygulanmayacaktır. Manevi tazminat talepleri

Poliçenin teminatı ve eklerine göre geçerli olan herhangi bir TALEP durumunda Sigortalı’ya gelen manevi tazminatlar sorumluluk limiti ile teminat altında olacaktır.

Ceza davaları ile ilgili gelebilecek TALEPler olay başına ve poliçe süresince 25.000 TL alt limit ile teminata dahil edilmiştir.

Zelzele, seylap, su basması, çığ, heyelan, yanardağ indifaı, çevre kirliliği, marka, patent konuları ile ilgili yapılacak olan bilirkişilik hizmetleri olay başına ve poliçe süresince 25.000 TL alt limit ile teminata dahil edilmiştir.

Kazanç kayıpları

SİGORTALININ/SİGORTA ETTİRENin bilirkişi yönetmeliğinde sicil ve listeden çıkarılması başlığı altında yer alan madde 48 – 1. fıkrası b bendinde belirtilmiş olan raporun belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesinden dolayı görevden uzaklaştırılması ya da men edilmesi ve/veya bilirkişi yönetmeliğinde sicil ve listeden çıkarılması başlığı altında yer alan madde 48 – 1. fıkrası d bendinde belirtilmiş olan Bölge Kurulu tarafından yapılacak performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunulmaması maddelerinde yer alan nedenleri ile uzaklaştırılması ya da men edilmesi sonucu karşılaşabileceği kazanç kayıplarına ilişkin talepler 5,000 TL alt limit ile poliçe kapsamında yer almaktadır. Bu ek teminat 5,000 TL tutarında bir maksimum alt SORUMLULUK LİMİTİne tabidir. Bu alt limit, SORUMLULUK LİMİTİNnin bir parçası olup, ayrıca SORUMLULUK LİMİTİne eklenmeyecektir. Bu alt limit için MUAFİYET uygulanmayacaktır. Bu teminat, SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI nın poliçe başlangıcından geriye dönük 12 ay içerisinde toplam en az 60 adet dosya incelemesi yaptığını belgelemesi durumunda geçerli olacaktır.

Yıllık toplam 5,000 TL kazanç kayıpları limiti için SİGORTALI’nın olay başı 200,000 TL, yıllık toplam 600,000 TL sorumluluk limiti alınması gerekmektedir.

Olay başı 50,000 TL ve yıllık toplam 100,000 TL,  olay başı 100,000 TL ve yıllık toplam 200,000 TL ile olay başı 200,000 TL, yıllık toplam 300,000 TL sorumluluk limitinin seçilmesi durumunda kazanç kayıpları limiti yıllık toplam 3,000 TL olacaktır.

Mahkeme Bilirkişi Mesleki Sorumluluk Poliçe Teminat ve Primleri

Alternatifler halinde sunulmaktadır. Detaylı Bilgi için BAŞVURU FORMU’nu ulaştırabilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İstisnalar

Rekabet

  Bedensel Yaralanma/Maddi Varlıkların Hasarı

Sözleşme Sorumluluğu/Performans Garantiler

Masrafların Tahmini

Hakaret

İstihdam/Ayrımcılık

Acze Düşmek

Altyapı

Ekonomik ve Sonuçsal Zarar

Fikri Mülkiyet Hakları İhlali

Ortak Girişimler

Suç Teşkil Eden Eylemler

Patent/Ticari Sır

Çevre Kirliliği

Önceden Edinilmiş Bilgiler/Olaylar

Ticari Borçlar

ABD/Kanada  

Savaş/Terörizm

Gulf Sigorta’ya verilen hizmetler

Tüm Dünya – Cezai  Tazminatlar  Klozu (LGT 399) (1994)

Kuzey Amerika Faaliyetleri İstisnası Klozu (LGT 397) (1994)

Nükleer Enerji Riziko İstisna Klozu

Siber Saldırı İstisna Klozu

Yatırım Tavsiyesi İstisnası

Ticari Mueyyideler Klozu

İşbu poliçe SİGORTA ETTİREN/SİGORTALInın sadece mahkemeler tarafından atanan bilirkişilik görevi esnasında gelebilecek TALEPlere karşı teminat sağlanmaktadır. SİGORTA ETTİREN/SİGORTALInın mahkemeler tarafından atanan bilirkişilik görevi dışında ifa ettiği görevlerden gelebilecek her türlü TALEP kapsam dışındadır. qİşbu poliçede SİGORTA ETTİREN/SİGORTALInın bilirkişi yönetmeliğinde sicil ve listeden çıkarılması başlığı altında yer alan madde 48- 1. fıkrası b bendinde belirtilmiş olan raporun belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesinden dolayı görevden uzaklaştırılması ya da men edilmesi ve/veya bilirkişi yönetmeliğinde sicil ve listeden çıkarılması başlığı altında yer alan madde 48 – 1. fıkrası d bendinde belirtilmiş olan Bölge kurulu tarafından yapılacak performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunulmaması maddelerinde yer alan nedenleri ile uzaklaştırılması ya da men edilmesi sonucu karşılaşabileceği kazanç kayıplarına ilişkin talepler 5,000 TL alt limit ile sağlanmaktadır. Kazanç kayıpları dışında görevi kabul etmemesinden kaynaklı (mahkeme kanalı ile atanmış olsa bile) gelebilecek her türlü talep kapsam dışındadır

İşbu poliçede SİGORTA ETTİREN/SİGORTALInın mahkemeler tarafından atanan bilirkişilik görevini ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken TALEPler bu kapsam dışındadır.

Bilirkişilik yönetmeliği ikinci bölüm Temel ve Etik İlkeler maddesinden kaynaklı gelebilecek her türlü TALEP istisna bırakılmıştır.

Finans kurum ve kuruluşlarının davaları ile ilgili verilen hizmetten kaynaklı her türlü TALEP istisna bırakılmıştır. Sigorta şirketi, sigorta acentesi ve sigorta brokerı ile ilgili verilen hizmetler teminat altında olacaktır.

Bilirkişinin raporunu hazırlarken UYAP sistemindeki evrakları da dikkate alması gerekmektedir, bunun dikkate alınmamasından dolayı doğabilecek bundan ileri gelebilecek her türlü TALEP istisna bırakılmıştır.

Dava dosyasında SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI görüşünü etkileyecek, 3. taraflar tarafından hazırlanan evrakların hatalı olmasından kaynaklı gelebilecek her türlü talep istisna bırakılmıştır.

SİGORTA ETTİREN/SİGORTALInın ilgili mevzuat gereğince (mahkeme kanalı ile atanmış olsa bile) yeterli uzmanlığa/eğitime sahip  olmamasına rağmen bilirkişilik yapması ve/veya uzmanı olmadığı konuda listeye kayıt olması nedeniyle gelebilecek her türlü TALEP  istisna bırakılmıştır.

SİGORTA ETTİREN/SİGORTALInın atandığı dosya ile ilgili rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan birisi nedeniyle mahkum olması hali istisna dışı bırakılmıştır

SİGORTA ETTİREN/SİGORTALInın atandığı dosya ile ilgili Güveni kötüye kullanma (Emniyeti suiistimal) gibi suçlar nedeniyle gelebilecek her türlü talep istisna bırakılmıştır

Burada Paylaş
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email