1.      Giriş

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmü ile Kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altındadır. Bu Anayasal hakkın kullanılması kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Themis Sigorta Aracılık  Hizmetleri Limited Şirketi (“Themis Sigorta” ve/veya “Şirketimiz”) KVK Kanunu’na uyum konusunda gerekli özeni göstermekte ve bunu işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile bir şirket politikası haline getirmektedir

Politika’nın konusunu; çalışan adaylarına, şirket hissedarlarına, ziyaretçilere, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarına, müşterilere ve üçüncü kişilere (kefil, mağdur/hak sahibi) ait kişisel verilerin Themis Sigorta tarafından korunması oluşturmaktadır. Themis Sigorta çalışanlarımızın kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürütülen faaliyetler Çalışanlarımızın Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Politika ile bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan hükümleri çerçevesinde yönetilmektedir.

2. Amaç ve Kapsam

Bu Politika’nın amacı, Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’na uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunulması ve kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanmasıdır.

Politika ile Themis Sigorta tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelere uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

3.      Tanımlar

İşbu Politika ’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır.

KVK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
TCK 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Kişisel sağlık verisi Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler
Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri Sorumluları Sicili Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından tutulan veri sorumluları sicili
Veri Envanteri Themis Sigorta’nın iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter
Kişisel Veri Başvuru Formu Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
Müşteriler Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın Themis Sigorta tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler
Üçüncü Kişiler Politika’da tanımlanmamış olmasına rağmen işbu Politika çerçevesinde kişisel verileri işlenen tedarikçi, tedarikçi çalışanı, stajyer vb. dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler
Ziyaretçiler Themis Sigorta’nın hizmet binalarını veya internet sitelerini çeşitli amaçlarla ziyaret eden gerçek kişiler
Tedarikçi Themis Sigorta’ya hizmet ya da ürün sunan gerçek kişiler
Çalışan Themis Sigorta’ya bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tüm gerçek kişiler
Çalışan adayı Themis Sigorta’ya iş başvurusu maksadıyla herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Themis Sigorta ile paylaşan gerçek kişiler
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri

4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

KVK Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ve aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmamasına rağmen özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir:

5.1. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi:

Kişisel sağlık verileri; KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, genel ilkelere uygun davranmak ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir;

– Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası

– Kamu sağlığının korunması

– Koruyucu hekimlik

– Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

– Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

Bu kapsamdaki veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması veya kanunlarda öngörülen hallerde mümkün olacaktır.

6. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemini almıştır. Ayrıca KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitimi ve bilinçlendirilmesi, Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması, KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanmasını sağlayarak gerekli idari tedbirleri almıştır.

7.  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Saklama Süreleri

7.1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar için işlenmektedir:

7.2.           Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Şirketimiz kişisel verilerin KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak saklanmasını ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasını sağlamaktadır. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”na uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

7.3.           Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse, kişisel veriler ilgili kişinin talebi veya re’sen Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Şirketimiz tarafından kullanılan imha tekniklerine ilişkin detaylar “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”nda yer almaktadır.

8.      Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup kişisel veri sahibinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi için, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat gereği Themis Sigorta tarafından işlenebilecektir ve Themis Sigorta’nın grup şirketleri, Themis Sigorta’nın hizmet aldığı üçüncü kişiler, anlaşmalı kurumlar, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla avukatlar, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Ancak, her halükârda istisna halleri hariç olmak üzere kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

8.1.           Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı

KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”nda belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkün olacaktır.

8.2.           Kişisel Verilerin Yurt Dışında Aktarımı

KVK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı sıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

Aktarım yapılacak ülkenin Kurul tarafından ilân edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması veya

Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması

9.      Şirketimizin Aydınlatma Yükümlülüğü

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmalıdır. Bu kapsamda, Şirketimiz aşağıdaki konularda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:

 1. Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin unvanı
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 5. Kişisel veri sahibinin hakları

10.  Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin şikâyet veya taleplerini ilgili formda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilir.

ÇEREZ (COOKİE) POLİTİKASI

 1. Giriş

İşbu Çerez (Cookie) Politikası, Themis Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD ŞTİ ’ ne ait tüm web siteleri için geçerlidir.

Ziyaretçilerimizin gizlilik ve güvenlik hakları bizim için önemlidir. Ziyaretçilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, şirketimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

2.     Çerezler nedir?

Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde bilgisayar veya mobil cihaza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük dosyalardır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Web sitesi ziyaretçilerimize daha iyi ve güvenli bir web sitesi hizmeti sağlamak için web sitemizde çerez kullanmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

www.themissigorta.com sitesini ziyaret ederek Themis Sigorta’nın web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul etmiş olursunuz.

Themis Sigorta, çerezler sayesinde topladığı bilgileri “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma” adresinde yer alan Themis Sigorta KişiselVerilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni doğrultusunda kullanır.

Themis Sigorta’nın cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını düzenleyebilirsiniz veya reddedebilirsiniz. Bu durumda www.themissigorta.com‘un bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsiniz.

Themis Sigorta, gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu Çerez (Cookie) Politikası’nı her zaman değiştirebilir. Çerez (Cookie) Politikası’nın değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Çerez (Cookie) Politikası’nı belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

3.    Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

KVKK’nın 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın KVKK’nın 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamında Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamakSite’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak, kişiselleştirme,
hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve verimliliğini artırmak
amaçları doğrultusunda
işlenebilecektir.

Themis Sigorta olarak, Çerez (Cookie) Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

3.1.   Themis Sigorta olarak hangi çerezleri kullanıyoruz?

Çerez türü Açıklama
Kesinlikle gerekli çerezler Ziyaretçilere www.themissigorta.com sitesinin doğru şekilde çalışmasını sağlayan isimsiz çerezler, özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse www.themissigorta.com’nin çeşitli bölümleri kullanılamaz. Zorunlu çerezlerin kullanımı için ziyaretçilerimizin onayı gerekmemektedir.
Performans çerezleri Themis Sigorta’nın web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin www.themissigorta.com’yi nasıl kullandıklarını, en çok ziyaret edilen sayfaları, web sitesinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez.
Fonksiyonellik çerezleri Themis Sigorta’nın ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak www.themissigorta.com, her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda; www.themissigorta.com ‘nin bazı bölümleri kullanılamayabilir, sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir, tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerinizi hatırlamasını engeller.
Hedef çerezleri veya reklam
çerezleri
Bu tür çerezler, Themis Sigorta’nın bilgisi doğrultusunda genellikle www.themissigorta.com ‘un reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları;
İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek, reklam sayısını
sınırlamak, Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydetmekteyiz.

4.     Çerez Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Yandex : https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz. Ayrıca buradan bu seçeneği nasıl tercih dışı bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

5.     İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. Maddesinde kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınız belirtilmiş olup, aşağıda yer alan hususlarda Acenteliğimize başvuruda bulunabilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,  www.themissigorta.com’ de yer alan “Themis Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilirsiniz.