Ürünün Sektördeki Amacı

2020 yılı itibariyle Türkiye’de yaşanan deprem, fırtına, sel gibi doğal afetler, kişileri sigorta
arayışına yönlendirmiştir.

Aynı şekilde 2020 Mart ayı itibariyle ülkemizi de etkileyen ve küresel bir etki haline gelen
COVID 19 virüsüne karşı da bireylerin sigorta arayışı bulunmaktadır.

Bireyleri tehdit eden bu iki önemli riske karşı ve ayrıca hayatımızın her döneminde
karşılaşabileceğimiz kazalara karşı da tek bir poliçe ile teminat sunulması hedeflenmiştir.

Ürünün Sektördeki Durumu

Sigorta sektörü incelendiğinde, yalnızca Doğal Afetlere ve Ferdi Kaza’ya karşı teminat
sağlayan muadil ürünler bulunmaktadır Ancak bir diğer önemli tehdit olan COVID 19 virüsünü de kapsam altına alan benzer bir ürün bulunmamaktadır

Limitler, Primler

 18 ile 65 yaşları arasında, olan ve TC vatandaşı olan veya sürekli ikameti TC sınırları içerisinde olan kiracı veya ev
sahipleri için ikamet adresindeki eşyalar ve bina üzerinde yasal hak sahibi olan her kişi sigortalanabilir.
 Doğal Afet, Kazaen Sürekli Sakatlık ve Yaşam Kaybı , COVID-GHT teminatları 7 farklı limit ile sunulmaktadır.

Doğal Afet Güvencesi
o Sel-Su Baskını(Seylap)
o Deprem, Yanardağ Patlaması
(püskürmesi), (Sadece Eşyalar için)
o Kasırga, Tayfun, Fırtına veya Siklon
o Dolu Klozu
 Ferdi Kaza
o Kazaen Yaşam Kaybı
o Kazaen Sürekli Sakatlık
 COVID 19 – Günlük Hastane Tazminatı

Doğal Afet Güvencesinin Kapsamı

Gulf Sigorta A Ş bu sigorta poliçesinde anılan prim ödemesi karşılığında ve bu
poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla poliçede adı geçen sigortalı
için, sadece yurt içinde geçerli olmak üzere, Doğal Afet olayları neticesinde
meydana gelecek maddi zararları teminat altına almaktadır
Sigortalı konutta deprem sel fırtına dolu gibi ve uygun hükümet kuruluşu
tarafından belirlenen şekilde bildirilen Doğal Afetlerden biri nedeniyle sigortalı
konutta meydana gelen doğrudan fiziki bir zarar veya hasar, bu teminat
kapsamı dahilindedir
Doğal Afet Sebebiyle meydana gelen maddi zarara ilişkin belirlenen tazminat
tutarı, poliçede belirtilen teminat limitinde olmak kaydıyla, sigortalıya ödenir

Kazaen Yaşam Kaybı ve Kazaen Sürekli Sakatlık Teminatları Kapsamı

Kazaen Yaşam Kaybı Durumunda teminat bedelinin tamamı, Kazaen Sürekli
Sakatlık durumunda ise teminat bedelinin sakatlık oranı nispetinde ödeme
gerçekleşir
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları‘nda aksine mukavele yoksa kapsam dışı
olarak belirtilen sel, deprem, heyelan, yanardağ püskürmesi, kasırga,
tayfun, fırtına veya siklon teminat kapsamı dâhilindedir

Covid 19 Günlük Hastane Tazminatı Kapsamı


Sigortalının sigorta kapsam dönemi içinde sadece COVID 19 salgın
enfeksiyonu dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde hastanede
yatarak tedavi edilmesi halinde, poliçede belirtilen Günlük Hastane
Tazminatı ödenmektedir
Günlük Hastane Tazminatı birinci 1 gün üzerine hastanede yatarak tedavi
gördüğü her tam gün 24 saat için azami on 10 güne kadar sigortalıya
ödenecektir

Son Yazılar